Español | English


Presentació

La quantitat de programes de revitalització lingüística que hi ha avui en dia neixen per evitar, en la mesura que això sigui possible, la lenta desaparició de la diversitat lingüística que comporta un món cada vegada més globalitzat. Actualment no existeixen societats monolingües. El contacte de llengües és inevitable, especialment perquè els moviments i desplaçaments humans s’han generalitzat i perquè la desigualtat entre nord i sud s’ha incrementat.

La crisi econòmica i financera ha propiciat l’alentiment, i en alguns casos la total interrupció, de l’arribada d’immigrants, a més del retorn d’emigrants als seus països d’origen i la sortida de joves altament qualificats a la recerca de noves oportunitats. El català constitueix el cas ideal per estudiar les diferents situacions en què es troben les llengües en contacte. A la Península, conviu amb la llengua oficial de l’Estat, totes les que han portat els immigrants en l’última dècada i, evidentment, l’anglès. Als Estats Units, com a llengua d’una comunitat d’immigrants afortunats, amb dues llengües globalitzades i internacionals: l’anglès i l’espanyol.

Els objectius del nostre projecte són, fonamentalment, dos:

  1. Analitzar la relació i el pes relatiu que tenen les actituds, la identitat i les xarxes socials en l’elecció d’una llengua basant-nos en el cas del català parlat a les tres comunitats autònomes on és oficial, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.
  2. Tenint en compte els factors proposats a a), començar una via de recerca inèdita fins aquest moment dedicada a analitzar l’ús del català ‘exportat’ i concretament a Nova York per descobrir si els factors que en determinen l’ús al seu àmbit històric són els mateixos que en un context d’immigració.

Finançament

El projecte "La previsión del futuro de las comunidades bilingües en contextos multilingües: el caso catalán aquende y allende nuestras fronteras" (FFI2010-16066/FILO) ha estat finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (2010-2013).


UPF - IULA MINECO - FECYT
Data d'actualizació: 12-04-2013