Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

05. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia
Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0821-7. [301 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquesta recopilació d'articles reuneix una vintena d'estudis sobre diversos aspectes de la neologia lèxica escrits per membres de l'Observatori de Neologia (IULA, UPF) des de 1989 fins al 2001: des de textos sobre aspectes metodològics, socials, textuals i tecnològics de la neologia lèxica fins a textos sobre aspectes lingüístics i pragmàtics dels neologismes catalans i castellans, tant des de plantejaments cognitivistes com morfològics.

Esta recopilacion de artículos reúne una veintena de estudios sobre diversos aspectos de la neología léxica escritos por miembros del Observatori de Neologia (IULA, UPF) desde 1989 hasta el 2001: desde textos sobre aspectos metodológicos, sociales, textuales y tecnológicos de la neología léxica hasta textos sobre aspectos lingüísticos y pragmáticos de los neologismos catalanes y castellanos, tanto desde planteamientos cognitivistas como morfológicos.

This compilation of articles of twenty studies on various aspects of lexical neology written by members of the Observatori de Neologia (IULA, UPF) from 1989 to 2001: from articles about methodological, social, textual, and technological aspects of lexical neology to articles about linguistic and pragmatic aspects of Catalan and Spanish neologisms, from both cognitive and morphologic approaches.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA