Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Cabré, M. Teresa; Freixa, Judith; Solé, Elisabet (coord.). Diccionari de paraules noves. Neologismes recollits a la premsa
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. ISBN: 84-412-0017-3. [240 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest Diccionari conté una nomenclatura de 1.028 entrades, seleccionades a partir dels neologismes més freqüents documentats a la premsa d’àmplia difusió durant el període 1989-1996 i que consten a les bases de dades neològiques de l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra; això és, paraules noves aparegudes els últims anys, que la premsa escrita utilitza sovint, majoritàriament no recollides en els diccionaris de llengua general. El diccionari s’organitza en articles ordenats alfabèticament, que consten de l’entrada, la categoria gramatical, el significat del neologisme (materialitzat en diverses accepcions, si és el cas), contextos d’ús, remissions internes a sinònims i variants formals, i altres informacions de caràcter pragmàtic. L’obra és d’interès per al públic en general per tal com un recull d’aquestes característiques informa d’alguna manera de l’estat en què es troba la llengua a partir de la seva activitat neològica; i té un interès especial per a les persones de l’àmbit de la lingüística en gairebé totes les seves aproximacions: lingüistes, lexicògrafs, professors de llengua, mediadors lingüístics.

El presente Diccionario incluye 1.028 entradas, seleccionadas a partir de los neologismos documentados con más frecuencia en prensa de amplia difusión durante los años 1989-1996 y que constan en las bases de datos neológicas del Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra; o sea palabras nuevas halladas en los últimos años, que la prensa escrita utiliza con frecuencia mayoritariamente no recabadas en los diccionarios de lengua general. El diccionario se organiza alfabéticamente en artículos que contienen: entrada, categoría gramatical, significado del neologismo (reflejando las diversas acepciones, en caso que sea necesario), contextos de uso, referencias internas a sinónimos y variantes formales, e informaciones pragmáticas. La obra es de interés para el público en general, ya que en base a la información contenida da cuenta de cierta manera del estado en que se encuentra la lengua a partir de su actividad neológica, y tiene un interés especial para los profesionales del ámbito de la lingüística: lingüistas, lexicógrafos, profesores de lengua y mediadores lingüisticos.

This dictionary contains 1.028 entries, chosen from among those neologisms most frequently documented in the press in the 1989-1996 period, entered in the neology database of the Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, i.e. new words collected in the last years, fequently used in the press and for the most part not included in general language dictionaries. The entries in the dictionary are organised alphabetically and consist of lemma, part of speech, meaning (or several meanings, where that is the case), context of use, crossreferences to synonyms and formal variants, and pragmatic information. The book may be of interest to the general public --as in a way it shows the current state of the language from the point of view of its neological activity--, and of special interest for those profesionally involved with linguistics: linguists, lexicographers, language teachers and linguistic mediators.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA