Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Bernal, Elisenda; Torner, Sergi (ed.). Relaciones morfológicas y diccionario
A Coruña: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2016. ISBN: 978-84-9749-633-9.
Publicació següent

Resum / Resumen / Abstract

Tot i que, aparentment, la descripció morfològica no incideix directament en la representació lexicogràfica, perquè els lemaris dels diccionaris es componen majoritàriament de paraules i no de morfemes, els canvis que han experimentat en les últimes dècades tant la gramàtica, amb el gir lexicalista, com els diccionaris, especialment a partir de l'accés generalitzat a Internet, han afavorit que la relació entre mofologia i diccionari sigui més estreta. En aquest sentit, el volum recull els treballs del Maig Lexicogràfic 2011, on es van presentar tant plantejaments lingüístics teòrics com descripcions i solucions aplicades, sobretot a l'àmbit de la lexicografia d'aprenentatge.

Adquisicions: Web de la UdC

A pesar de que, aparentemente, la descripción morfológica no incide directamente en la representación lexicográfica, porque los lemarios de los diccionarios se componen mayoritariamente de palabras y no de morfemas, los cambios que han experimentado en las últimas décadas tanto la gramática, con el giro lexicalista, como los diccionarios, especialmente a partir del acceso generalizado a internet, han favorecido que la relación entre morfología y diccionario sea más estrecha. En este sentido, el volumen recoge los trabajos del Mayo Lexicográfico 2011, donde se presentaron tanto planteamientos lingüísticos teóricos como descripciones y soluciones aplicadas, sobre todo al ámbito de la lexicografía de aprendizaje.

Adquisiciones: Web de la UdC

Morphological description does not seem to have a direct influence on lexicographical representation, since dictionary content is mainly made up by words and not morphemes. Nevertheless, the changes experienced in the last decades in both the fields of grammar, with the lexical turn, and dictionaries, especially after access to the Internet became widespread, have fostered a tighter connection between morphology and dictionaries. This volume includes the papers delivered at the Maig Lexicogràfic colloquium, held in 2011, in which both theoretical linguistic approaches and applied solutions were elaborated, mainly with regard to learners’ dictionaries.

For purchases: UdC website

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA