Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Freixa, Judit; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa (ed.). La neologia lèxica catalana
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica, 2015. ISBN: 9788499652351.
Publicació següent

Resum / Resumen / Abstract

El lèxic és el motor de la llengua, aquella part de la maquinària lingüística que mou el conjunt. En moviment constant, el lèxic va canviant, deixant de banda paraules que en moments anteriors havien estat necessàries i freqüents, i incorporant-ne d'altres. No totes les paraules noves que arriben a la llengua s'estabilitzaran en l'ús, això dependrà dels parlants i de les institucions, però en qualsevol cas seran, durant un temps, neologismes.

En el primera part d'aquest volum, s'hi presenten les innovacions lèxiques del català estudiades segons els tipus de formació i s'hi fan reflexions sobre aspectes tan diversos com el grau d'estabilització i de novetat, les característiques pragmàtiques i semàntiques o el nivell d'autonomia d'aquestes unitats respecte d'altres llengües. En la segona part, s'hi fa constar un recull de prop de set-centes unitats, exemplificades amb contextos que provenen principalment dels diaris Ara, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i l'Avui.

Adquisicions: Portal de Publicacions de l'IEC

El léxico es el motor de la lengua, aquella parte de la maquinaria lingüística que mueve el conjunto. En movimiento constante, el léxico va cambiando, dejando de lado palabras que en momentos anteriores habían sido necesarias y frecuentes, e incorporando otras. No todas las palabras nuevas que llegan a la lengua se estabilizarán en el uso, eso dependerá de los hablantes y de las instituciones, pero en cualquier caso serán, durante un tiempo, neologismos.


En la primera parte de este volumen, se presentan las innovaciones léxicas del catalán estudiadas según los tipos de formación y se exponen reflexiones sobre aspectos tan diversos como el grado de estabilización y de novedad, las características pragmáticas y semánticas o el nivel de autonomía de estas unidades respecto a otras lenguas. En la segunda parte, se hace constar una recopilación de cerca de setecientas unidades, ejemplificadas con contextos que provienen principalmente de los periódicos Ara, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y Avui.

Adquisiciones: Portal de Publicacions de l'IEC

Lexicon is the engine of a language, that part of the linguistic machinery that moves the whole ensemble. Being in constant movement, lexicon changes and puts aside words that were necessary and frequent in the past, and incorporates others. Not all the new words that appear in a language will stabilise their usage: that will depend on the speakers and institutions, but, either way, they will be, for a while, neologisms.

In the first part of this book, Catalan lexical innovations are presented and studied according to the formation process. Reflections about different aspects such as the stabilisation and novelty degree are carried out, as well as pragmatic and semantic characteristics or the autonomy level of these units compared to other languages. In the second part, a list of some seven hundred units is provided, exemplified with contexts which come mainly from the newspapers Ara, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya and Avui.

For purchases: Portal de Publicacions de l'IEC

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA