Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

24. Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet (eds.). Los afijos: variación, rivalidad y representación
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2015. ISBN: 978-84-9984-286-8. [192 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Els afixos constitueixen una part fonamental dels estudis de morfologia, que, per definició, relaciona el significat amb la forma i, per tant, estudia els afixos tant des del punt de vista formal com des del punt de vista semàntic. No obstant això, les característiques formals dels afixos derivatius, com, per exemple, les restriccions d'adjunció i les característiques formals de les bases a les quals s'adjunten, han ocupat gran part de l'interès dels morfòlegs. En aquest sentit, els treballs que es presenten en aquest volum se centren en la semàntica dels afixos i la "rivalitat" que s'observa entre ells deguda al solapament semàntic.

Los afijos constituyen una parte fundamental de los estudios de morfología, que, por definición, relaciona el significado con la forma y, por lo tanto, estudia los afijos tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista semántico. No obstante, las características formales de los afijos derivativos como, por ejemplo, las restricciones de adjunción y las características formales de las bases a las que se adjuntan, han ocupado gran parte del interés de los morfólogos. En este sentido, los trabajos que se presentan en este volumen se centran en la semántica de los afijos y la "rivalidad" que se observa entre ellos debida al solapamiento semántico.

Affixes are essential to the field of morphology, which by definition studies the relationship between meaning and form and thus both affix form and affix semantics are essential topics within the field. Accounting for the formal characteristics of derivational affixes, such as restrictions on adjunction or describing the features of stems to which affixes may attach, has occupied a large portion of morphologists’ interest. The papers in this volume, in contrast, concentrate on the semantics of affixes and on the “competition” among them arising from semantic overlap.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA