Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

23. Bernal, Elisenda; Torner, Sergi; DeCesaris, Janet (ed.). Estudis de lexicografia 2003-2005
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2010. ISBN: 978-84-92707-63-8. [320 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest volum recull els treballs que es van presentar en les quatre Jornades de Lexicografia que es van celebrar a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada entre els anys 2003 i 2005. Les Jornades es van concebre com un espai en què es poguessin creuar els diferents camins pels quals avança la lexicografia avui. Per això, un tret que des del seu origen les ha definit és la pluralitat: pluralitat en els temes que s'hi han tractat, des de la representació lexicogràfica de la informació gramatical a qüestions relacionades amb el tractament dels usos figurats; pluralitat en els participants, que inclouen tant lexicògrafs del món editorial com del món de la recerca; pluralitat, també en el tipus de diccionaris a què s'ha parat atenció: escolars, bilingües, històrics, generals, etc.

Este volumen recoge los trabajos que se presentaron en las cuatro Jornadas de Lexicografía que se celebraron en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada entre los años 2003 y 2005. Estas Jornadas se concibieron como un espacio en el cual se pudieran cruzar los diferentes caminos por los que avanza la lexicografía hoy en día. Por eso, una característica que desde su origen las definió es la pluralidad: pluralidad en los temas que se trataron, que abarcan desde la representación lexicográfica de la información gramatical a cuestiones relacionadas con el tratamiento de los usos figurados; pluralidad en los participantes, que incluyen tanto lexicógrafos del mundo editorial como del mundo de la investigación; pluralidad, también, en el tipo de diccionarios a los que se prestó atención: escolares, bilingües, históricos, generales, etc.

This volume gathers the work presented during the four Jornades de Lexicografia (Lexicography Seminars) held at the Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) between the years 2003 and 2005. The seminars were conceived as a space for walking the various paths by which lexicography is today progressing. Hence, a trait that has defined them from their origin is plurality – plurality about the issues tackled, which range from the lexicographic representation of grammatical information, to issues related to the treatment of figurative uses; plurality in the participants, who include not only lexicographers from the publishing, but also from the research worlds; plurality too in the type of dictionaries that have been accorded some attention – school, bilingual, historical, general dictionaries.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA