Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes
Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra, 2009. ISBN: 978-84-9766-317-5. [216 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

La constant aparació de paraules noves suscita l'interès de nombrosos col·lectius professionals i científics. La neologia és un tema d'anàlisi cada cop més conreat, probablement perquè amb els neologismes es poden detectar diversos fenòmens no estrictament lingüístics, com ara la vitalitat de les llengües, la priorització de temàtiques d'interès col·lectiu, l'estil i l'idiolecte de determinats organismes, grups o persones, etc. En aquest sentit, l'Observatori de Neologia de Barcelona (OBNEO), ubicat a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF, recull, des de fa vint anys, els neologismes lèxics que apareixen a diversos mitjans de comunicació. El resultat del treball de tots aquests anys ha estat posat a disposició pública a través d'internet.

Amb aquesta obra l'OBNEO contribueix a donar a conèixer els criteris actuals per mesurar el grau de neologicitat de les unitats del lèxic, alhora que estableix una tipologia dels neologismes, especialment dels formals. És un primer pas, imprescindible, per poder aprovar les propostes de paraules noves, que sorgeixen especialment en els àmbits tècnic, científic, humanístic o de la comunicació social.

La constante aparición de palabras nuevas suscita el interés de numerosos colectivos profesionales y científicos. La neología es un tema de análisis cada vez más cultivado, probablemente porque con los neologismos se pueden detectar varios fenómenos no estrictamente lingüísticos, como por ejemplo la vitalidad de las lenguas, la priorización de temáticas de interés colectivo, el estilo y el idiolecto de determinados organismos, grupos o personas, etc. En este sentido, el Observatorio de Neología de Barcelona (OBNEO), ubicado en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la UPF, recoge, desde hace veinte años, los neologismos léxicos que aparecen en varios medios de comunicación. El resultado del trabajo de todos estos años ha sido puesto a disposición del público a través de Internet.

Con esta obra, el OBNEO contribuye a dar a conocer los criterios actuales para medir el grado de neologicidad de las unidades del léxico, a la vez que establece una tipología de los neologismos, especialmente de los formales. Es un primer paso, imprescindible, para poder aprobar las propuestas de palabras nuevas, que surgen especialmente en los ámbitos técnico, científico, humanístico o de la comunicación social.

The constant appearance of new words arouses the interest of numerous professional and scientific groups. Neologisms are the subject of increasingly academic analysis, probably because neologisms can be indicators of several phenomena that are not strictly linguistic, for example, the vitality of languages, the prioritisation of subjects of joint interest, the style and idiolects of certain bodies, groups or people, etc. That is why the Barcelona Neologism Observatory (OBNEO), part of Pompeu Fabra University's University Institute of Applied Linguistics, has been collecting the neologisms that appear in various branches of the media for the last twenty years. The results of all these years work has been made available to the public over the internet.

Through this project, OBNEO is contributing to making the current criteria for measuring the neologicity of lexical units, while at the same time establishing a classification system for neologisms, especially ones that are used formally. It is a first, and essential, step in approving the proposals for new words that emerge, particularly in technical and scientific spheres, as well as in the humanities and social communication.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA