Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Tesis

23. da Cunha Fanego, Iria. Hacia un modelo lingüístico de resumen automático de artículos médicos en español
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-37-2.
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Hacia un modelo de resumen automático de artículos médicos en español , tesi doctoral defensada l'abril de 2008 a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, es basa en l'anàlisi d'un corpus d'articles i resums mèdics des de diverses perspectives lingüístiques (textual, lèxica, discursiva i sintàctico-comunicativa). Mitjançant aquesta anàlisi es detecten les estratègies que els especialistes de l'àmbit mèdic utilitzen per resumir els seus textos, que posteriorment es formalitzen i s'integren en el model de resum proposat en la tesi, del qual se n'implementa una part.

Hacia un modelo de resumen automático de artículos médicos en español , tesis doctoral defendida en abril del 2008 en el Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, se basa en el análisis de un corpus de artículos y resúmenes médicos desde diversas perspectivas lingüísticas (textual, léxica, discursiva y sintáctico-comunicativa). Mediante este análisis se detectan las estrategias que los especialistas del ámbito médico emplean para resumir sus textos, que posteriormente se formalizan y se integran en el modelo de resumen propuesto en la tesis, del cual se implementa una parte.

Hacia un modelo de resumen automático de artículos médicos en español (Towards a model for automatically summarizing medical articles in Spanish), is a PhD thesis defended in April 2008 at Pompeu Fabra University's Institute of Applied Linguistics. It is based on the analysis of a corpus of medical articles and abstracts from several linguistic perspectives (textual, lexical, discursive and syntactic-communicative). By means of this analysis, the strategies used by medical specialists when summarizing texts are uncovered; these strategies are subsequently formalized and integrated into the model for summarizing proposed in the thesis, part of which is implemented.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA