Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

12. Turell, M. Teresa (ed.). El plurilingüismo en España
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-17-8. [513 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El plurilingüismo en España tracta dels aspectes sociolingüístics i psicolingüístics dels grups minoritaris establerts i de nova migració a Espanya. Tres línies d'investigació principals permeten analitzar les minories presents a Espanya: la llengua, la migració i la discriminació. Algunes minories es caracteritzen per la llengua, la migració i la discriminació; altres comunitats es defineixen solament per la llengua i la migració, però els seus membres no pateixen discriminació; un altre grup de comunitats no es caracteritza per un migració recent, però els seus membres són discriminats i les seves llengües no estan ni tan sols reconegudes de forma oficial. I finalment, hi ha algunes comunitats que no troben el suficient suport legal i institucional i les llengües d'aquestes poden ser objecte de discriminació o trobar-se en una relació asimètrica pel que fa a la llengua espanyola. L' objectiu principal d' aquest llibre és contribuir a la descripció de totes aquestes llengües i comunitats d'Espanya, en particular, d'aquelles que mai no han estat descrites. Un objectiu secundari permetrà conèixer millor les diferents llengües i comunitats presents a Espanya amb la finalitat de contribuir a la sempre necessària comprensió entre la gent i els pobles, immigrants i amfitrions, en un món canviant el futur del qual només es pot concebre en clau d'interculturalitat.

El plurilingüismo en España trata de los aspectos sociolingüísticos y psicolingüísticos de los grupos minoritarios establecidos y de nueva migración en España. Tres líneas de investigación principales permiten analizar las minorías presentes en España: la lengua, la migración y la discriminación. Algunas minorías se caracterizan por la lengua, la migración y la discriminación; otras comunidades se definen solo por la lengua y la migración, pero sus miembros no sufren discriminación; otro grupo de comunidades no se caracteriza por un migración reciente, pero sus miembros son discriminados y sus lenguas no están ni siquiera reconocidas de forma oficial. Y por último, hay algunas comunidades que no encuentran el suficiente apoyo legal e institucional y cuyas lenguas pueden ser objeto de discriminación o encontrarse en una relación asimétrica con respecto a la lengua española. El objetivo principal de este libro es contribuir a la descripción de todas estas lenguas y comunidades presentes en España, en particular, aquellas que nunca han sido descritas. Un objetivo secundario consiste en conocer mejor las diferentes lenguas y comunidades presentes en España con el fin de contribuir al siempre necesario entendimiento entre la gente y los pueblos, inmigrantes y anfitriones, en un mundo cambiante cuyo futuro solo puede concebirse en clave de interculturalidad.

El plurilingüismo en España deals with the sociolinguistic and psycholinguistic aspects of both established and new migrant minority groups in Spain. Three guiding analytical research approaches cut across minorities in Spain: language , migration and discrimination, although not all three aspects equally apply to all minorities in the same way: some are characterised by language, migration and discrimination; other communities are only defined by language and migration, but their members are not discriminated against, socially and culturally speaking; another group of communities are not characterised by recent migration, but they are discriminated against and/or their languages not even officially recognised; lastly, there are some other communities that do not find enough legal and institutional support and their languages may suffer discrimination in certain situations or find themselves in an asymmetrical situation vis-à-vis Spanish. The main aim of this book is to contribute to the description of all these languages and communities, considering in particular those which have never been described and up-dating the available data on the officially recognised languages of Spain with the exception of Spanish. A secondary aim is to learn more about the different languages and communities that constitute this multilingual organism in order to contribute to the ever necessary understanding between people and peoples, migrant and host, in a changing world whose future can only be conceived in terms of intercultural exchange.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA