Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

11. Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-08-6. [505 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

En aquest llibre s'apleguen trenta-dos treballs sobre lingüística general i lingüística aplicada, publicats en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Els estudis cobreixen aspectes diversos de l'anàlisi del discurs, l'enginyeria lingüística, la història de la lingüística, la lexicografia, la morfologia lèxica, la neologia, la planificació lingüística i la terminologia. En el volum II s'inclouen vint-i-sis articles de deixebles de doctorat de l'homenatjada.

En este libro se reúnen treinta y dos trabajos sobre lingüística general y lingüística aplicada , publicados en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Los estudios cubren aspectos diversos del análisis del discurso, la ingeniería lingüística, la historia de la lingüística, la lexicografía, la morfología léxica, la neología, la planificación lingüística y la terminología. En el volumen II se incluyen veintiséis artículos de discípulos de doctorado de la homenajeada.

This book gathers together thirty-two works on general and applied linguistics published in honour of M. Teresa Cabré Castellví. The studies cover different aspects of discourse analysis, linguistic engineering, the history of linguistics, lexicography, lexical morphology, neology, linguistic planning and terminology. The second volume collects twenty-six articles by her doctoral disciples.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA