Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

11. Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 1: De mestres
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-07-9. [145 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

En aquest llibre s'apleguen trenta-dos treballs sobre lingüística general i lingüística aplicada, publicats en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Els estudis cobreixen aspectes diversos de l'anàlisi del discurs, l'enginyeria lingüística, la història de la lingüística, la lexicografia, la morfologia lèxica, la neologia, la planificació lingüística i la terminologia. En el volum I hi trobareu sis articles d'alguns seus dels mestres.

En este libro se reúnen treinta y dos trabajos sobre lingüística general y lingüística aplicada , publicados en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Los estudios cubren aspectos diversos del análisis del discurso, la ingeniería lingüística, la historia de la lingüística, la lexicografía, la morfología léxica, la neología, la planificación lingüística y la terminología. En el volumen I encontraréis seis artículos de algunos de sus maestros.

This book gathers together thirty-two works on general and applied linguistics published in honour of M. Teresa Cabré Castellví. The studies cover different aspects of discourse analysis, linguistic engineering, the history of linguistics, lexicography, lexical morphology, neology, linguistic planning and terminology. The first volume contains six articles by some of M. Teresa's masters.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA