Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

09. Battaner, Paz; Torner, Sergi (ed.). El corpus PAAU 1992: estudios descriptivos, textos y vocabulario
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2005. ISBN: 978-84-934823-1-2. [334 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El conjunt d'estudis que oferim és una representació dels generats entorn del Corpus PAAU 1992 . Des dels inicis del projecte es va tenir molt en compte l'homogeneïtat del conjunt de dades perquè el seu estudi fos útil i no pogués qüestionar-se el valor representatiu del corpus. El seu desenvolupament va obligar a l'equip que ho compon a interessar-se per certs aspectes normatius, per les característiques de textos específics, pels estudis sobre gramàtica i discurs, pel càlcul de freqüències de vocabulari, per les eines informàtiques per al tractament de les llengües, per la història i la teoria de l'educació en nivells d'Ensenyament Secundari, i a seguir altres línies d'investigació que persegueixen objectius relacionats; és a dir, va forçar a ser interdisciplinaris, com en general exigeix tot l'aplicat.

En aquest volum s'intenta respondre principalment a qüestions lingüístiques concretes sobre l'ús escrit acadèmic en llengua espanyola tal com es troba al final del Batxillerat.

 

El conjunto de estudios que ofrecemos es una representación de los generados en torno al Corpus PAAU 1992 . Desde los inicios del proyecto se tuvo muy en cuenta la homogeneidad del conjunto de datos para que su estudio fuera útil y no pudiera cuestionarse el valor representativo del corpus. Su desarrollo obligó al equipo que lo compone a interesarse por ciertos aspectos normativos, por las características de textos específicos, por los estudios sobre gramática y discurso, por el cálculo de frecuencias de vocabulario, por las herramientas informáticas para el tratamiento de las lenguas, por la historia y la teoría de la educación en niveles de Enseñanza Secundaria, y a seguir otras líneas de investigación que persiguen objetivos relacionados; es decir, forzó a ser interdisciplinarios, como en general exige todo lo aplicado.

En este volumen se intenta responder principalmente a cuestiones lingüísticas concretas sobre el uso escrito académico en lengua española tal como se encuentra al final del Bachillerato.

 

The group of studies that we offer represent the studies generated with regard to the Corpus PAAU 1992. Since the beginnings of the project we took seriously into account the homogeneity of the data so that their study was useful and the representative value of the corpus could not be questioned. Its development made the group of people working in the project take an interest in some normative aspects, in the characteristics of specific texts, in grammar and discourse studies, in vocabulary frequency calculation, in computational tools for language treatment, in history and education theory at secondary level and it also made them become interested in other research lines which pursue related objectives. In other words, the project compelled interdisciplinary work, as applied work in general demands.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA