Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia
Barcelona: Meteora, 2004. ISBN: 84-95623-31-5. [399 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Les llengües disposen de mecanismes de creació de paraules que permeten que els seus parlants formin neologismes per denominar noves realitats, per diferenciar realitats ja existents o simplement amb finalitats estilístiques o expressives. Les possibilitats de formació de mots que ens ofereix la llengua catalana han estat descrites en les gramàtiques tradicionals i especialment en gramàtiques descriptives recents. El contrast, però, de la fotografia estàtica de les gramàtiques, especialment les més antigues, amb la fotografia dinàmica que ens ofereix l'observació dels neologismes d'àmplia difusió, apareguts recentment en textos escrits i orals de la llengua general, permet avaluar quina és la tendència neològia de la llengua catalana. I és amb aquest objectiu innovador que neix aquesta publicació, per cobrir un buit en el panorama de la llengua general. Aquest llibre conté una introducció sobre el català i la innovació lèxica en el panorama internacional, un estudi sobre la creació de neologismes en català i un recull de neologismes.

Las lenguas disponen de mecanismos de creación de palabras que permiten que sus hablantes formen neologismos para denominar nuevas realidades, para diferenciar realidades ya existentes o simplemente con finalidades estilísticas o expresivas. Las posibilidades de formación de palabras que nos ofrece la lengua catalana han sido descritas en las gramáticas tradicionales y especialmente en gramáticas descriptivas recientes. El contraste, sin embargo, de la fotografía estática de las gramáticas, especialmente las más antiguas, con la fotografía dinámica que nos ofrece la observación de los neologismos de amplia difusión, aparecidos recientemente en textos escritos y orales de la lengua general, permite evaluar cuál es la tendencia neologia de la lengua catalana. Y es con este objetivo innovador que nace esta publicación, para cubrir un vacío en el panorama de la lengua general. Este libro contiene una introducción sobre el catalán y la innovación léxica en el panorama internacional, un estudio sobre la creación de neologismos en catalán y una recopilación de neologismos.

The languages have mechanisms of words creation that allow that their speakers form neologisms to denominate new realities, to differentiate realities already existing or simply with stylistic or expressive purposes. The possibilities of formation of words that the Catalan language offers us have been described in the traditional grammarians and especially in grammars descriptive recent. The contrast, however, of the static picture of the grammars, especially the most ancient, with the dynamic picture that offers us the observation of the neologisms of extense diffusion, turned up recently written in texts and oral of the general language, it allows to evaluate which is the neolodge trend of the Catalan language. And is with this innovative goal that this publication is born, to cover an emptiness in the panorama of the general language. This book contains an introduction about the Catalan and the lexical innovation in the international panorama, a study about the creation of neologisms in Catalan and a collection of neologisms.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA