Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Estopà, R. (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes
Barcelona: Graó, 2006. ISBN: 84-7827-422-7. [147 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Parlant de llengua amb nens i nenes recull una experiència en què escola i universitat han col·laborat per reflexionar i transmetre de manera atractiva a nens i nenes alguns aspectes teòrics però sobretot aplicats del llenguatge i de les llengües. El llibre està adreçat prioritàriament als mestres, que hi trobaran recursos teòrics i didàctics útils per reforçar tant conceptes que ja formen part del currículum escolar com idees per tractar aspectes lingüístics bàsics i complementaris de manera transversal. L'obra també pot ser d'interès per a professors, estudiants i professionals del llenguatge, amb la voluntat que cada professional en faci la seva pròpia lectura i que l'experiència duta a terme esdevingui profitosa en l'aprenentatge de la llengua a l'escola.

Parlant de llengua amb nens i nenes recoge una experiencia en que escuela y universidad han colaborado parra reflexionar y transmitir de manera atractiva a niños y niñas algunos aspectos teóricos pero sobre todo aplicados del lenguaje y de las lenguas. El libro está dirigido prioritariamente a los maestros , que encontrarán recursos teóricos y didácticos útiles por reforzar tanto conceptos que ya forman parte del currículum escolar como ideas para tratar aspectos lingüísticos básicos y complementarios de manera transversal. La obra también puede ser de interés para profesores, estudiantes y profesionales del lenguaje, con la voluntad que cada profesional haga su propia lectura y que la experiencia llevada a término sirva de provecho en el aprendizaje de la lengua en la escuela.

Parlant de llengua amb nens i nenes describes an experience in which school and
university have collaborated to reflect upon and transmit to boys and girls some theoretical, but especially applied, aspects of Language and languages in an attractive way. The book is mainly addressed to teachers, who will find theoretical and didactic resources to reinforce those concepts which are already part of the syllabus, as well as ideas to deal with some basic and complementary cross-linguistic aspects. This book may also be of interest to language teachers, students and professionals and can be read in various ways; moreover,
the experience can be beneficial in language learning contexts at school.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA