Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Fontana, Josep M.; McNally, Louise; Turell, M. Teresa; Vallduví, Enric (ed.). Proceedings of the First International Conference on Language Variation in Europe
Barcelona: Unitat de Recerca de Variació Lingüística (UVAL). Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-607-2689-4. [238 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest volum conté les comunicacions presentades al First International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 1), que va tenir lloc a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) del 29 de juny a l'1 de juliol de 2000. ICLaVE respòn a la necessitat, que durant tant temps es va fer sentir, de reunir els especialistes en variació lingüística d'Europa --que, fins ara, informaven sobre l'estat de la seva investigació en el context de NWAVE (New Ways of Analysing Variation in English and Other Languages)-- a fi que puguin informar sobre les seves investigacions més recents i discutir sobre problemes actuals. El programa original va incloure quaranta-set comunicacions i disset posters. Els temes que van estructurar la discussió en el congrés són els següents: variació fonològica, variació morfològica, variació sintàctica, variació lèxica, variació semàntica, variació pragmàtica, variació estilística, gramaticalització, canvi lingüístic, anivellament, formació de nous dialectes, convergència i divergència dialectals, canvi en temps real/aparent, contacte de llengües, variació i adquisició de primera/segona llengua.

Este volumen contiene las comunicaciones presentadas en el First International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 1), que tuvo lugar en el Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) del 29 de junio al 1 de julio del 2000. ICLaVE responde a la necesidad, que durante tanto tiempo se hizo sentir, de reunir a los especialistas en variación lingüística de Europa --que, hasta ahora, informaban sobre el estado de su investigación en el contexto de NWAVE (New Ways of Analysing Variation in English and Other Languages)-- con el fin de que puedan informar sobre sus investigaciones más recientes y discutir sobre problemas actuales. El programa original incluyó cuarenta y siete comunicaciones y diecisiete posters. Los temas que estructuraron la discusión en el congreso son los siguientes: variación fonológica, variación morfológica, variación sintáctica, variación léxica, variación semántica, variación pragmática, variación estilística, gramaticalización, cambio lingüístico, nivelación, formación de nuevos dialectos, convergencia y divergencia dialectales, cambio en tiempo real/aparente, contacto de lenguas, variación y adquisición de primera/segunda lengua.

This volume contains papers presented at the First International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 1), held at the Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra) on June 29-30 / July 1, 2000. ICLaVE responds to the long-felt need to bring together scholars in language variation in Europe so that they are able to report on their latest research and to discuss current problems, and who up till now were reporting on their research in the context of NWAVE (New Ways of Analysing Variation in English and Other Languages). The original academic programme included forty-seven papers and seventeen posters. The topics around which the conference discussions were structured are: phonological variation, morphological variation, syntactic variation, lexical variation, semantic variation, pragmatic variation, stylistic variation, grammaticalisation, linguistic change, levelling, new dialect formation, dialect convergence and divergence, apparent/real time change, language contact, variation and first/second language acquisition.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA