Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

17. Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2006. ISBN: 978-84-934959-3-0. [858 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

La IX edició del Simposi Iberoamericà de Terminologia, que es va celebrar en la seu del Institut d' Estudis Catalans els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2004, es va acollir a les iniciatives del Fòrum dels Cultures Barcelona 2004, primera edició d'un nou esdeveniment internacional que es proposava -i se segueix proposant en la seva continuació- promoure el diàleg entre les diferents cultures del món per a articular una cultura de la pau, respectuosa amb la diversitat i funcionalment sostenible, que fora capaç d'impulsar un procés de globalització basat en criteris ètics, igualitaris i solidaris compartits.

Els principis del Fòrum dels Cultures Barcelona 2004, basats en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els principis programàtics de les Nacions Unides, assumeixen el compromís de fomentar els valors democràtics, la defensa de les llibertats i drets individuals, el respecte per la diversitat ètnica, cultural, lingüística i religiosa , l'impuls del diàleg i la creativitat, el respecte per la biodiversitat, el foment de la responsabilitat social mitjançant el diàleg i la promoció del desenvolupament sostenible.

La Red Iberoamericana de Terminología (RITerm) va cooperar en aquests principis dedicant el IX Simposi al paper que ocupa la terminologia en els tres eixos temàtics del Fòrum: la pau, la diversitat i la sostenibilitat.

La terminologia pot tenir un paper important en aquest diàleg, des d'un doble vessant: d'una banda, perquè pot participar en la delimitació de conceptes fortament ideologitzats i polisèmics que són a la base de molts conflictes desencadenats; d'una altra, perquè la terminologia és un element clau en la transmissió d'idees i coneixements en un marc de plurilingüisme i especialització.

 

La IX edición del Simposio Iberoamericano de Terminología, que se celebró en la sede del Institut d'Estudis Catalans los días 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2004, se acogió a las iniciativas del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 , primera edición de un nuevo acontecimiento internacional que se proponía -y se sigue proponiendo en su continuación- promover el diálogo entre las diferentes culturas del mundo para articular una cultura de la paz, respetuosa con la diversidad y funcionalmente sostenible, que fuera capaz de impulsar un proceso de globalización basado en criterios éticos, igualitarios y solidarios compartidos. 

Los principios del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los principios programáticos de las Naciones Unidas, asumen el compromiso de fomentar los valores democráticos, la defensa de las libertades y derechos individuales, el respeto por la diversidad étnica, cultural, lingüística y religiosa, el impulso del diálogo y la creatividad, el respeto por la biodiversidad, el fomento de la responsabilidad social mediante el diálogo y la promoción del desarrollo sostenible.

La Red Iberoamericana de Terminología (RITerm) cooperó en estos principios dedicando el IX Simposio al papel que desempeña la terminología en los tres ejes temáticos del Fòrum: la paz, la diversidad y la sostenibilidad.

La terminología puede tener un papel importante en este diálogo, desde una doble vertiente: por un lado, porque puede participar en la delimitación de conceptos fuertemente ideologizados y polisémicos que están en la base de muchos conflictos desencadenados; por otro lado, porque es un elemento clave en la transmisión de ideas y conocimientos en un marco de plurilingüismo y especialización.

 

The IX edition of the Simposio Iberoamericano de Terminología , celebrated at the premises of the Institut d'Estudis Catalans on November 29 and 30 and December 1 and 2, hold the iniciatives of the Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 , first edition of a new international event that intended -and continues to pursue- the dialogue among the different cultures of the world in order to articulate a peace culture, respectful with diversity and functionally sustainable, capable of promoting a process of globalization based on ethical, egalitarian and sympathetic shared criteria.

The principles of the Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 , based on the Universal Declaration of Human Rights and the programmatic principles of the United nations, assume the compromise of promoting democratic values, the defence of individual rights and liberties, the respect for ethnic, cultural, linguistic and religious diversity, the promotion of dialogue and creativity, the respect for biodiversity, the fostering of social responsibility by means of dialogue and the promotion of a sustainable development.

La Red Iberoamericana de Terminología (RITerm) cooperated with these principles dedicating the IX Symposium to the role of terminology in the three thematic areas of the Fòrum : peace, diversity and sustainability.

Terminology can play an important role in this dialogue from a two-fold perspective. On the one hand, terminology can participate in the delimitation of polysemous and ideologically strong concepts that are present in and may cause many conflicts. On the other hand, terminology is a key element in the transmission of ideas and knowledge within a framework of plurilinguism and specialization.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA