Institut de Lingüística Aplicada
 

Coedicions

Brumme, Jenny (ed.). La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia Actas del II Coloqui Internacional (27-29 de mayo de 1999)
Barcelona; Madrid: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Vervuert-Iberoamericana, 2001. ISBN: 84-477-0647-8. [378 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El llibre parla dels múltiples problemes que suscita l'anàlisi lingüisticocomunicativa de la circulació del saber, és a dir, de la divulgació de la ciència com a activitat sociocultural. Els autors parteixen de la hipòtesi que aquest fenomen només es pot arribar a entendre si el reconeixem com a producte històric amb tota l'ambivalència que això comporta. El discurs divulgador és un discurs "derivat" o "secundari" que guarda, per tant, vincles amb el discurs especialitzat i els llenguatges d'especialitat; els objectius són, però, els no especialistes que pretenen participar en el progrés de la ciència i de la tècnica.

El libro se ocupa de los múltiples problemas que suscita el análisis lingüístico-comunicativo de la circulación de los saberes, o sea, la divulgación de la ciencia como actividad sociocultural. Los autores parten de la hipótesis que este fenómeno solo se llega a entender reconociéndolo como producto histórico en toda su ambivalencia. El discurso divulgador es un discurso "derivado" o "secundario" que guarda, por consiguiente, sus vínculos con el discurso especializado y los lenguajes de especialidad; su objectivo son, sin embargo, los no especialistas o legos que pretenden participar en el progreso de las ciencias y técnicas.

This book explains the multiple problems caused by the linguistic-communicative analysis of knowledge movement, that is, science popularization as an sociocultural activity. The authors star from the hipothesis that this phenomenon only is understood by realizing it as a historical product in all its ambivalence. The popularization discourse is a "derived" or "secondary" discourse that keeps, therefore, its links with specialized discourse and special languages; its purpouse is, however, non-experts or layman that try to take part in the progress of science and technique.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

Introducción

CONFERENCIA. Guiomar Elena Ciapuscio. Procesos y recursos de producción textual en la divulgación de ciencia

COMUNICACIONES. La historia de la divulgación

COMUNICACIONES. La actualidad de la divulgación

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA