Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Materials

02. Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0744-X. [303 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

En aquest volum es recullen les aportacions dels membres IULATERM vinculats al projecte La terminologia cientificotècnica: reconeixement, anàlisi i extracció d'informació formal i semàntica (PB96-0293) concedit per al període 1997-2000 i desenvolupat a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. En aquesta obra s'analitzen bàsicament dos aspectes de la terminologia que, per complexitat, han estat els que menys s'han tractat en la teoria i els més mal resolts en l'aplicació. En primer lloc, el reconeixement automàtic de les unitats terminològiques pertinents per a un camp especialitzat i la delimitació d'aquestes unitats quan són sintagmàtiques; i, en segon lloc, la representació del coneixement especialitzat d'un text sobre la base de l'establiment dels nusos conceptuals que el sintetitzen i de les relacions que s'hi estableixen.

En este volumen se recogen las aportaciones de los miembros IULATERM vinculados al proyecto La terminologia cientificotècnica: reconeixement, anàlisi i extracció d'informació formal i semàntica (PB96-0293) concedido para el período 1997-2000 y llevado a cabo en el Institut Universitari de Lingüística Aplicada. En esta obra se analizan básicamente dos de los aspectos de la terminología que, por su complejidad, han sido de los menos tratados en la teoría y de los peor resueltos en la aplicación. En primer lugar, el reconocimiento automático de las unidades terminológicas pertinentes para un campo especializado y su delimitación cuando se trata de unidades sintagmáticas; y, en segundo lugar, la representación del conocimiento especializado de un texto sobre la base del establecimiento de los nudos conceptuales que lo sintetizan y de las relaciones que se establecen entre ellos.

This volumen compiles the contributions of the members of IULATERM working in the project "La terminologia cientificotècnica: reconeixement, anàlisi i extracció d'informació formal i semàntica (PB96-0293)" given for the period 1997-2000 and carried out at the Institute for Applied Linguistics (IULA). This work analyzes basically two aspects of terminology that, for their complexity, have been poorly treated in theory and resolved in the worst way for applications. First of all, the automatic detection of pertinent terminological units for specialized field and its delimitation for syntagmatic units; and, secondly, the representation of specialized knowledge of a text based on the establishment of conceptual nodes that synthetize the text and the relations established among nodes.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA