Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

08. Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0734-2. [144 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Terminologia i documentació formen una unitat indissociable. La relació que estableixen és de necessitat recíproca. La terminologia no es dóna al marge dels documents. Fins i tot una obra terminològica constitueix un document. La documentació precisa la terminologia per descriure el contingut dels documents, construir eines de classificació i recuperar la informació. Aquest volum aplega les ponències i comunicacions de la I Jornada de Terminologia i Documentació organitzada conjuntament pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. El propòsit d'aquesta primera jornada era centrar l'atenció en les similituds i diferències entre aquests dos camps -terminologia i documentació-, que, bo i mantenint cadascun la seva idiosincràsia, no poden desprendre's l'un de l'altre.

Terminología y documentación forman una unidad indisociable, estableciendo una relación de necesidad recíproca. La terminología no queda al margen de los documentos, al fin y al cabo una obra terminológica constituye un documento. La documentación precisa de la terminología para describir el contenido de los documentos, construir herramientas de clasificación y recuperación de información. En este volumen se reúnen las ponencias y comunicaciones de la I Jornada de Terminología y Documentación organizada conjuntamente por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya y el Institut Universitari de Lingüística Aplicada. El propósito de esta primera jornada fue centrar la atencion en las similitudes y diferencias entre estos dos campos -terminología y documentación-, que manteniendo cada uno su idiosincracia no pueden concebirse sin relación.

Terminology and documentation are a unseparable unit, establishing a relationship of reciprocal need. Terminology does not keep apart from documents, at the end terminologic work is a document. Documentation needs terminology to describe the contents of documents, to build tools for information classification and retrieval. This volumen compiles the lectures and communications of the I Workshop of Terminology and Documentation organized jointly by the Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya and the Institute for Applied Linguistics. The purpouse of this first workshop was to call the attention for the similaritities and differences between these two fields-terminology and documentation-, that keeping each one its idiosyincracy, both cannot be considered without any relationship.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA