Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

06. Battaner, M. Paz; López, Carmen (ed.). VI Jornada de corpus lingüístics: corpus lingüístics i ensenyament de llengües
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2000. ISBN: 84-477-0713-X. [106 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Al començament, els corpus es veien com una base d'estudi estadístic per a dirigir els estudis lingüístics o com a materials per a ser sotmesos a anàlisis diversos, però aviat es va veure que l'activitat d'aprendre llengües estrangeres, obligada en un món com l'actual i gran esforç per a qualsevol estudiant, es podrien beneficiar de les dades que s'hi emmagatzemen. Per això, les VI Jornades de Corpus Lingüístics (maig del 1998), que es fan cada any a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada i que en aquest cas foren organitzades pel grup d'investigació de lexicografia, es varen dedicar a la relació entre corpus i ensenyament de llengües. Aquest volum inclou les ponències de les Jornades i un seminari sobre el valor representatiu dels corpus com a objecte de descripció lingüística que va fer el professor Robert de Beaugrande a l'IULA el mes de juny de 1999.

Si en un comienzo los corpora se veían como base de estudio estadístico para dirigir los estudios lingüísticos o como materiales para ser sometidos a posibles análisis; pronto se vio que la actividad de aprender lenguas extranjeras, obligada en un mundo como el nuestro y que representa un gran esfuerzo para todo estudiante, se podía beneficiar de los datos que se almacenan en los corpora. Por este motivo, las VI Jornades de Corpus Lingüístics (mayo de 1998), que se celebran anualmente en el Institut Universitari de Lingüística Aplicada y que en esta ocasión estuvieron organizadas por la grupo de investigación en lexicografía, estuvieron dedicadas a la relación entre corpus y enseñanza de lenguas. Este volumen contiene las ponencias de la Jornada y se completa con un seminario sobre el valor representativo de los corpus como objetos de descripción lingüística, que impartió el profesor Robert de Beaugrande en el IULA en junio de 1999.

If corpora were first used as the basis of statistic study to drive the linguistic studies or as materials to be subjected to possible analysis, soon after it was seen that the activity of learning a foreign language, required in actual world and that represents a great effort for students, can be benefit from the data stored in corpora. For this reason, The VI Jornades de Corpus Lingüístics (May 1998), held annually in the Institute for Applied Linguistics (IULA) and that in this opportunity were organized by the research group in lexicography, made emphasis on the relationship between corpus and language teaching. This volumen compiles the lectures of the workshop and is completed with a seminar about the representativeness of corpora as objets of linguistic description, given Professor Robert de Beaugrande at the IULA on June 1999.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA