Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

04. Cabré, M. Teresa (ed.). Terminología y modelos culturales
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1999. ISBN: 84-477-0667-2. [97 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

En aquest volum, que inclou les intervencions dels professors Jean-Claude Corbeil, Marcelo Diki-Kidiri i Luis Fernando Lara al seminari de terminologia de la I Escuela de Verano de Terminología organitzada per l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, es parla clarament de les fal·làcies i inconsistències de la uniformització, que es presenta com un estadi natural de comportament, ja que ni la visió del món, ni tan sols la del món especialitzat, no és uniforme, ni les situacions sociopolítiques en les quals es desenvolupa el treball terminològic no són idèntiques. Aquesta diversitat suposa doncs que s'han d'adaptar les actuacions terminològiques a les circumstàncies pròpies de cada context, així com també seleccionar per a la terminologia la concepció teòrica més adequada a les actuacions.

En este volumen, que incluye las intervenciones de los profesores Jean-Claude Corbeil, Marcel Diki-Kidiri y Luis Fernando Lara en el seminario de terminología de la I Escuela de Verano de Terminología organizada por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, se habla claramente de las falacias e inconsistencias de la uniformización cuando se presenta como un estadio natural de comportamiento. Porque ni la visión del mundo, ni siquiera del mundo especializado, es uniforme, ni las situaciones sociopolíticas en las que se desarrolla el trabajo terminológico son idénticas. Esta diversidad supone pues que hay que adaptar las actuaciones terminológicas a las circunstancias propias de cada contexto, así como seleccionar para la terminología la concepción teórica más adecuada a las actuaciones.

In this volumen, that includes the lectures of Professors Jean-Claude Corbeil, Marcel Diki-Kidiri and Luis Fernando Lara in the framework of the Seminar in Terminology of the I Summer School of Terminology organized by the Institute for Applied Linguistics at Universitat Pompeu Fabra, it is clearly discussed the fallacies and inconsistencies of standardization when it is presented as a natural stage of behavior. Because neither the worldview, nor the specialized worldview, is uniform, nor the sociopolitic situations in which the terminology work is done are the same. This diversity entails that terminology actions have to be adapted to adequate conditions of each context, and a theoretical framework for terminology more adequate to actions have to be selected.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

  • Amelia de Irazazábal. Situación de la terminología española
  • Luis Fernando Lara. Término y cultura: hacia una teoría del término
  • Marcel Diki-Kidiri. La diversité dans lobservation de la réalité
  • Marcel Diki-Kidiri. Terminologie pour le développement
  • Jean-Claude Corbeil. Le plurilinguisme terminologique
  • Jean-Claude Corbeil. Planification du travail terminologique

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA