Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

02. Brumme, J. (ed.). La història dels llenguatges iberoromànics d'especialitat (segles XVII - XIX): solucions per al present: 15-17 de maig de 1997
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra;, 1998. ISBN: 84-477-0647-8. [378 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Les solucions en la formació de terminologies i de tipus de textos especialitzats que ofereixen les èpoques anteriors poden guiar les solucions que s’han de proposar avui, i poden contribuir a l’harmonització dels models actuals. Els estudis i balanços publicats durant els últims anys demostren la importància d’un enfocament històric en aquest àmbit, que es trobava a faltar per a les llengües iberoromàniques. Tenint en compte aquesta situació, es va organitzar el col·loqui La història dels llenguatges iberoromànics d’especialitat (segles XVII-XIX). Solucions per al present, els resultats del qual us presentem en aquest volum.

Las soluciones en la formación de terminologías y de tipos de textos especializados que ofrecen las épocas anteriores pueden guiar las soluciones que se han de proponer hoy en día, y pueden contribuir a la armonización de los modelos actuales. Los estudios y balances publicados durante los últimos años demuestran la importancia de un tratamiento histórico de este ámbito, que faltaba para las lenguas iberománicas. Teniendo en cuenta esta situación, se organizó el coloquio La història dels llenguatges iberoromànics d’especialitat (segles XVII-XIX). Solucions per al present, los resultados del cual se presentan en este volumen.

The solutions in the creation of terminologies anf of specialized text types that can be obtained from other times can guide the solutions that may be proposed nowadays, and can contribute to the harmonization of current models. The published studies and state- of-the-art articles during the last years show the importance of the historical treatment in this field, that was not carried out until now for Romance and Basque languages. Taking this situation into consideration , the colloquium La història dels llenguatges iberoromànics d’especialitat (segles XVII-XIX). Solucions per al present was organized, and the results are presented in this volumen.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

Presentació

Prefaci. El territori de la terminologia avui

Introducció

Conferències

 • Josep Lluís Barona. Saber científico y lenguaje. Una reflexión histórica desde la botánica y la medicina
 • Uwe Pörksen. La historia de la lengua alemana y la evolución de las ciencias. Aspectos de la historia del lenguaje científico y su relación con la lengua general
 • Gerda Haßler. La búsqueda de una lengua para la comunicación científica en las Academias europeas (siglos XVII-XIX)
 • Telmo Verdelho. Terminologias na língua portuguesa. Perspectiva diacrónica

Taula rodona

 • Jenny Brumme. La terminología gramatical
 • Gerda Haßler. ¿Cómo se enfrentan otros sistemas de enseñanza a la diversidad terminológica en gramática?
 • Carles Tebé. La terminologia de la terminologia
 • Toni Badia. La diversitat terminològica gramatical des de la lingüística computacional
 • Bertha M. Gutiérrez. Similitudes entre las ciencias del lenguaje y la medicina

Ponències

 • Cecilio Garriga. Química, enseñanza y divulgación de la terminología: Las «Lecciones de química teórica y práctica» de Morveau, Maret y Durande
 • José Antonio Moreno. Los instrumentos utilizados en electrometría: un capítulo de la normalización de la terminología eléctrica
 • Maria José Bocorny Finatto. Terminografia brasileira no final do século XIX. Contraponto entre domínios emergentes e consolidados
 • Joan-Antoni Mesquida. Mecanismes sintàctics i terminològics en els textos aritmètics catalans de l’època moderna
 • Francesc Rodríguez. Diacronía de la formación de derivados y compuestos en el léxico ferroviario español
 • José Antonio Díaz Rojo. Revisión de la concepción tradicional de la terminología científica desde una perspectiva diacrónica
 • Wolfgang Pöckl. ¿Convergencia internacional = desintegración interna?
 • Josep Martines. L’aportació de Josep Antoni Cavanilles a la terminologia botànica catalana. Un avanç
 • Anna Maria Becker Maciel. Estrutura e funcionamento dos dicionários jurídicos no Brasil do século XIX
 • Neus Faura. Notes lingüístiques sobre el «Manual de Novells Ardits»
 • Maria da Graça Krieger. Terminografia médica no Brasil no século XIX
 • Bertha M. Gutiérrez. Lo que pudo haber sido y no fue: Francisco Suárez de Rivera y la lexicografía médica moderna
 • Josep Bernabeu, Josep Lluís Barona. Un problema de terminologia diacrònica: expressions diagnòstiques i causes de mort en la medicina contemporània (1838-1930)
 • Glòria Claveria, Joan Torruella. Els llenguatges d’especialitat en la lexicografia del segle XIX
 • Mari Carmen Domingo. La modificación de la terminología gramatical española en el siglo XIX, una cuestión ideológica
 • Dolores Azorín, M. Isabel Santamaría. Los lenguajes de especialidad en los diccionarios del español de la primera mitad del siglo XI
 

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA