Institut de Lingüística Aplicada
 

RITERM2004 IX Simposi Iberoamericà de Terminologia
La terminologia al segle XXI: contribució a la cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat

Barcelona, del 29 de novembre al 2 de desembre de 2004

[ Español ] [ Português ]
Presentació Organització Programa Presentació de
comunicacions
Calendari Inscripcions Informació
complementària

PRESENTACIÓ

El IX Simposi Iberoamericà de Terminologia tindrà lloc a Barcelona els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2004. Aquest Simposi coincideix amb la celebració a Barcelona, durant l'any 2004, del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, primera edició d'un nou esdeveniment internacional i multitudinari que es proposa promoure el diàleg entre les diferents cultures del món per tal d'articular una cultura de la pau, la diversitat i la sostenibilitat, amb l'objectiu d'impulsar un procés de globalització basat en criteris ètics compartits.

Els principis del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, basats en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els principis programàtics de les Nacions Unides, es concreten a fomentar els valors democràtics, la defensa de les llibertats i drets individuals, el respecte per la diversitat ètnica, cultural, lingüística i religiosa, l'impuls del diàleg i la creativitat, el respecte per la biodiversitat, el foment de la responsabilitat social per mitjà del diàleg i la promoció del desenvolupament sostenible.

La Red Iberoamericana de Terminología RITerm desitja cooperar amb aquests objectius dedicant el IX Simposi a la terminologia al servei dels tres eixos temàtics del Fòrum de les Cultures: la pau, la diversitat i la sostenibilitat.

Els canvis socials profunds que s'han produït en les últimes dècades, que es poden sintetitzar en l'aparició de noves relacions i interdependències entre les cultures i les nacions, en els avenços ràpids del coneixement i la diversificació de la seva difusió, en el desenvolupament de les tecnologies, i en la participació en el fenomen de la globalització, fan necessària la recerca de solucions comunes als problemes que afecten tota la humanitat. És indispensable, en aquest sentit, un diàleg constructiu entre les cultures, que es basi en el respecte a la diversitat, s'orienti cap a la pau i tingui com a objectiu el desenvolupament sostenible.

La terminologia pot tenir un paper important en aquest diàleg, des d'un doble vessant: d'una banda, perquè pot participar en la delimitació de conceptes fortament ideologitzats i polisèmics que són a la base de molts conflictes desencadenats; d'una altra, perquè la terminologia és un element clau en la transmissió d'idees i coneixements en un marc de plurilingüisme i especialització

PANELLS TEMÀTICS

Sobre la base dels tres eixos temàtics pau, diversitat i desenvolupament sostenible les conferències plenàries, les comunicacions, les presentacions de pòsters i les taules rodones es vertebraran en sessions sobre els següents temes:

ESTRUCTURA BÀSICA DEL SIMPOSI

LLENGÜES DEL SIMPOSI

Les llengües de treball del Simposi seran el català, l'espanyol i el portuguès.

Hi haurà traducció simultània, cap a totes les llengües del simposi, de les conferències plenàries i de les taules rodones.

LLOC DE CELEBRACIÓ

C/ Carme, 47. 08001 Barcelona

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA