usu_perfil!=_PERFIL_ADMINISTRADOR)&&($usuari_login->usu_perfil!=_PERFIL_SUPERUSER)&&($usuari_login->usu_perfil!=_PERFIL_SUPORT)) { include("home.php"); die(); } $ID_PAGINA = "SUPORT"; $sup_id=intval(isset($_POST['id'])?$_POST['id']:""); $accion=intval(isset($_POST['a'])?$_POST['a']:""); $suport = new Suport($DB_conn); $suport->load_id($sup_id); $transcripcio = new Transcripcio($DB_conn); $accion=intval(isset($_POST['a'])?$_POST['a']:""); $sup_resposta_assumpte=(isset($_POST['sup_resposta_assumpte'])?$_POST['sup_resposta_assumpte']:""); $sup_resposta_text=(isset($_POST['sup_resposta_text'])?$_POST['sup_resposta_text']:""); $mensaje = ""; if(($accion==1)&&($sup_resposta_assumpte!="")&&($sup_resposta_text!="")&&($suport->sup_estat==_ESTAT_SUPORT_PENDENT)) { //obtenim el nom de l'arxiu if(isset($_FILES['sup_resposta_arxiu'])) { $arxiu = $_FILES['sup_resposta_arxiu']['tmp_name']; $arxiu_name = $_FILES['sup_resposta_arxiu']['name']; $arxiu_size = $_FILES['sup_resposta_arxiu']['size']; $arxiu_type = $_FILES['sup_resposta_arxiu']['type']; } else $arxiu_name=""; $nombreFicheros = date("ymdHis"); //guardem l'arxiu if($arxiu_name!="") { $arxiu_name = normalizarFichero($arxiu_name); $arxiu_nueva = obtener_nombre_archivo($arxiu_name, _DIR_ARXIUS_SUPORT); if(!upload($arxiu, $arxiu_nueva, $arxiu_size, $arxiu_type, _DIR_ARXIUS_SUPORT)) { $mensaje = getTexto("GSU_error_arxiu"); $arxiu_nueva = ""; } } else $arxiu_nueva = ""; if($mensaje == "") { $suport->sup_resposta_assumpte = $sup_resposta_assumpte; $suport->sup_resposta_text = $sup_resposta_text; $suport->sup_resposta_arxiu = $arxiu_nueva; $suport->sup_estat = _ESTAT_SUPORT_TRACTADA; $res = $suport->modificar(); if(!$res) $mensaje = getTexto("GSU_error_guardar"); } if($mensaje =="") { $res = mail_soporte_respuesta($suport, $transcripcio); if($res) $mensaje = "El missatge s'ha enviat amb Ŕxit"; else { $mensaje = "S'ha produ´t un error en enviar el missatge"; $suport->sup_estat = _ESTAT_SUPORT_PENDENT; $res = $suport->modificar(); } } } if($suport->sup_estat == _ESTAT_SUPORT_PENDENT) { if($suport->sup_resposta_assumpte=="") $suport->sup_resposta_assumpte = "Re: ".$suport->sup_assumpte; } ?>
$valor) { if(strpos($clave, "CON_")!==false) { if(is_array($valor)) $valor = implode(",",$valor); ?>

>

data_resposta!="") { ?> mots_ortog_html!="") { ?>
: data_alta?>
: sup_estat]?>
: data_resposta?>
: usu_nom?> usu_cognoms?> (usu_email?>)
: mots_ortog_html?>
: sup_fonet)!="") { ?> obtener_transcripcio($suport->sup_fonet)?> (sup_dia_id]?> , sup_amb_id]?> , sup_pro_id]?> , sup_for_id]?>)
: data_desitjada?>
: data_maxima?>
: sup_assumpte?>
: ",$suport->sup_consulta)?>
: sup_estat == _ESTAT_SUPORT_PENDENT) { ?> sup_resposta_assumpte?>
: sup_estat == _ESTAT_SUPORT_PENDENT) { ?> BasePath = _PATH_FCKEDITOR; $oFCKeditor->Config["CustomConfigurationsPath"] = "../fckconfig-custom.js" ; $oFCKeditor->AutoDetectLanguage = false ; $oFCKeditor->ToolbarSet = 'Basic'; $oFCKeditor->DefaultLanguage = "es" ; $oFCKeditor->Value = $suport->sup_resposta_text; $oFCKeditor->Width=750; $oFCKeditor->Height=250; $oFCKeditor->Create() ; ?> sup_resposta_text?>
: sup_estat == _ESTAT_SUPORT_PENDENT) { ?> sup_resposta_arxiu!="") { ?> sup_resposta_arxiu?> Cap
sup_estat == _ESTAT_SUPORT_PENDENT) { ?> " title="" class="boton_gris"> " title="" onclick="volver()" class="boton_gris"> " title="" onclick="volver()" class="boton_gris">